Ko'rishlar soni: 2,414 

Devonxona bo’limi

Девонхона мудири (мудираси) лавозим вазифалари

 • Вазирлар Маукамасининг 1999 йил 12 февралдаги 12-сонли «Ижро интизомини мустаукамлаш тугрисида»ги, 1999 йил 29 мартдаги 140-сонли «Узбекистан Республикасининг давлат уокимияти органларида ва бошкармаларида иш юритиш буйича меъёрий уужжатларни тасдикдаш ва ижро назоратини ташкил килиш тугрисида»ги карорлари, вазирликнинг 2015 йил 18 февралдаги 58-сон «Вазирлик аппаратида иш юритиш ва уужжатлар ижроси назоратини ташкил килиш буйича йурикномани тасдиклаш тугрисида»ги буйругига амал килган уолда вазирлик ва вазирлик тасарруфидаги таълим муассасаларида уужжатларни ижро интизоми буйича иш юритилишига амалий ёрдам курсатади ва бу борадаги ишлар сифатини назорат килади;
 • Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси, Президент девони ва Вазирлар Маукамаси ва бошка вазирлик, идора, ташкилотлардан келиб тушган уужжатларни руйхатга олади ва (JFC) автоматлаштирилган дастур оркали ижрочиларга зудлик билан етказади;
 • Белгиланган хизмат вазифаларидан келиб чикиб, бошкарма иш режасига амал килган уолда, ходимларнинг иш фаолиятини сифатли ташкил этади ва уни мувофиклаштиради;
 • Бошкарув фаолиятини уужжатлаштириш, хатларни жунатиш ва ички уужжатларни тузиш, расмийлаштириш ишларини амалга оширади;
 • Хужжатларни белгиланган муддатда идоравий архивга топширишга тайёрлайди ва топширади;
 • Вазирлик ва таълим муассасаларида иш юритиш буйича тегишли амалий-методик ёрдам беради ва уларнинг ишини назорат килади;
 • Вазирнинг буйрукларини руйхатга олади ва ижрочиларга етказади;
 • Иттт юритиш ва хужжатлар билан ишлашда урнатилган тартибларни такомиллаштириш борасида булинмалар билан хамкорликда иш олиб боради ва тегишли чора-тадбирларини ишлаб чикади;
 • Таълим муассасаларида иш юритиш юзасидан фаолият курсатувчи ходимлар малакасини ошириш ва такомиллаштириш максадида тегишли семинар ташкил этиш буйича таклифлар киритади;
 • Вазирликка келган, шу жумладан E-XAT тизими оркали юборилган хат-хабарларни кабул килиш, руйхатга олиш ва жунатиш холати буйича хар хафталик вазирлик аппарат йигилиши учун маълумот тайёрлайди;
 • “Ишонч телефони” оркали тушган мурожаатлар билан ишлаш учун масъул хисобланади;
 • “Ишонч телефони” оркали келиб тушаётган мурожаатлар хисобини юритади ва худудлар кесимида хар чорак якуни буйича тахлилий маълумот тайёрлайди хамда бошкарма бошлигига такдим этади;
 • Иш жараёнида уз малака ва тажрибасини ошириб бориш хамда фаолиятида янги йуналишларни жорий этишни таъминлайди;
 • Девонхона хизматига оид барча ишлар юзасидан бошкарма бошлигига ахборот бериб туради.

Билиши керак:

Узбекистон Республикаси конунлари, конуности хужжатлари хамда олий таълим тизимини тартибга солувчи тегишли норматив-хукукий хужжатларнинг тегишли кисми мазмун-мохиятини.

Малака талаблари:

 • Олий маълумотга;
 • Тегишли лавозимларда зарур булган касбий ва ташкилотчилик кобилиятларига, фаолият тури ва ваколатлари доирасида тегишли билим ва куникмаларга;
 • Намунавий шахсий фазилатларга, маданиятлилик, етакчилик, хушмуомалалик, ташкилотчилик, ташаббускорлик ва тадбиркорлик кобилиятларига;
 • Тегишли лавозимларда иш стажига эга булиши зарур.
 • Классификатор буйича:
Лавозимлар номиММСК буйича кодХодимлар тоифасиМаълумотининг энг паст даражасиУМКТМТЙКМ ва ОТЙМК буйича коди
1867Девонхона (мудираси) бошлиги1120БОлий маълумотБилимларнинг кулланиш сохасига кура

Девонхона мудири лавозими вазифалари

 • ОТМсига келувчи хужжатларнинг тугри хисобга олиш, уз вактида кайд этилиши ва ижрочиларга топширилишини ташкил этиш;
 • ОТМсидан чикувчи хужжатларнинг тугри расмийлаштирилишини таъминлаш;
 • Ректор номига келувчи хужжатларни кабул килиб олиш, уларни варакчага кайд этиш ва маълум килиш учун топшириш;
 • Ректор курсатмасига мувофик хужжатларни ижро этиш учун юбориш;
 • Ректор (проректор) имзоси билан юбориладиган хужжатлар кайд этилиб, тугри расмийлаштирилганлигини текшириш;
 • Кирувчи хат-хабарларни, ОТМси реквизитлари ёзилган босмахона бланкаларини хисобга олиб бориш;
 • Ижро этилган хужжатларни йигма жилдларга тикиб куйиш;
 • Иш юритишда тугалланган хужжатларни архивга топшириш учун расмийлаштириш.

Билиши керак:

Иш юритишни ташкил этишни, йигма жилдлар руйхат тартиби, холатини, доимий ва вактинча сакданадиган йигма жилдларнинг руйхатларини, йигма жилдларни архивга топшириш муддатлари ва тартибини билиши, девонхона фаолиятига тегишли конунлар, Вазирлар Махкамасининг Карорлари, Вазирликнинг Хайъат Карорлари, буйруклари, ОТМси ректори буйрукларининг мохиятини билиши, ОТМси йиллик ва истикболи режалари билиш.