Filial nizomi
I. Umumiy qoidalar

1. O想bekiston Davlat san誕t va madaniyat instituti Nukus filiali (keyingi o喪inlarda matnda O想DSMI Nukus filiali deb yuritiladi) O想bekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 28 apreldagi ケPK-845- sonli karori asosida tashkil etilgan va 2012 yil 4 iyundagi 徹想bekiston Davlat san誕t va madaniyat institutini tashkil etish to組喪isida波i ケ 1771-sonli qarori asosida O想bekiston davlat san誕t instituti Nukus filiali deb nomi o想gartirildi hamda O想bekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligining tashkiliy tuzilmasiga kiradi.

2. O想DSMI Nukus filiali davlat oliy ta値im muassasasi hisoblanib, oliy ta値imning asosiy va qo壮himcha ta値im Dasturlarini bajarish bo惣icha ta値im faoliyati bilan shug爽llanadi, shuningdek, O想bekiston Respublikasining qonun hujjatlariga muvofiq o倉uv-pedagogik va o倉uv- uslubiy, ilmiy, ijodiy, shuningdek boshqa faoliyatni amalga oshiradi hamda ta値im xizmatlarini ko喪satadi.

3. O想DSMI Nukus filiali o想 faoliyatida O想bekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 典a値im to組喪isida波i Qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Oliy Majlis palatalarining qarorlari, O想bekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, O想bekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari hamda Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirliklarining normativ-huquqiy hujjatlari va mazkur Nizomga amal qiladi.

4. O想DSMI Nukus filiali yuridik shaxs hisoblanadi. Operativ boshqaruvida o想iga xos maxsus mol-mulkka ega va ushbu mol-mulk bo惣icha o想 majburiyatlariga muvofiq javob beradi, o想 nomidan mol-mulk sotib olishi va mulkiy hamda nomulkiy huquqlarni amalga oshirish, zimmasiga majburiyat olishi, sudda da致ogar va javobgar bo鼠ishi mumkin.

Mustaqil balansga, bank muassasalarida hisob-kitob va boshqa hisob raqamlariga, O想bekiston Respublikasi Davlat gerbi tasviri tushirilgan va o想 nomi yozilgan muhrga, shtamplar va boshqa rekvizitlarga ega.
O想DSMI NUKUS filiali joylashgan manzil:
Nukus shaxr,Hurliman qiz baqshi quchasi 37- uy
Tel:8(361)224 14 10,faks:8(361)224 14 10

O想bekiston Respublikasi Moliya Vazirligi G疎znachilik boshqarmasida MFO 00014, INN 206964627, 23402000300100001010-sonli hisob raqami va xisob varag訴 1000108603540170941100056001 OKONX 92110 Toshkent shahri O想bekiston Respublikasi Markaziy bankning kassa xisob raqamiga ega.
O想DSMIning o想bek, rus va ingliz tillaridagi rasmiy to鼠iq (qisqa) nomi:
- O想bekiston Davlat san誕t va madaniyat instituti Nukus filiali (O想DSMI Nukus filiali)
- ヘ韜 齏鞨 テ萵粢胛 竟頸 頌 モ釿裲頌瑙 (ヘ韜 齏鞨 テネネ靆モ)
- Nukus branch of the State Institute of タrt and ムulture of Uzbekistan (Nukus branch of the SIACuz)

II. O想bekiston Davlat san誕t va madaniyat instituti Nukus filialining asosiy vazifalari

5. O想DSMI Nukus filialining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- madaniyat, teatr san誕ti, kino va televidiniye sohasida zamonaviy talablarga javob beradigan, xalq ijodiyoti an誕nalarini asrab-avaylash va rivojlantirishga qodir, badiiy ijodning zamonaviy metodlari, innovatsion texnika va texnologiyalarni puxta egallagan yuksak malakali mutaxassislarni tayyorlash;

- madaniy-ma地aviy boylikni asrab-avaylash va ko叢aytirish, xalqimizning boy madaniy-tarixiy merosi hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg爽nligi asosida o想iga xos xususiyatlarga ega bo鼠gan milliy teatr maktabi va badiiy ijod mahoratini rivojlantirish;

- o倉itishning zamonaviy shakl va metodlari, ilg双r pedagogika, innovatsiya va axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron axborot resurslari, jumladan, internetdan keng foydalangan holda, ta値im jarayonining yuqori darajada olib borilishini ta知inlash;

- madaniyat, teatr san誕ti, kino va televideniye, xalq ijodiyoti an誕nalari, badiiy ijodning zamonaviy metodlarini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish;

- yoshlarni vatanparvarlik va milliy g双yaga sadoqat ruhida, ma地aviy yuksak va har tomonlama barkamol rivojlangan, keng dunyoqarashga ega bo鼠gan va mustaqil fikrlaydigan shaxslar etib tarbiyalash;

- davlat ta値im standartlari talabiga muvofiq malakali mutaxassislar tayyorlash.

III. O倉uv-tarbiyaviy va ilmiy-metodik ishlarning sub'yektlari, ularning huquq va majburiyatlari

6. Talabalar:

O想bekiston Respublikasi ta値im muassasalariga qabul qilish bo惣icha davlat kommissiyasining bayonnomasiga asosan direktorning buyrug訴 bilan o倉ishga qabul qilingan shaxs O想DSMI Nukus filialining talabasi hisoblanadi. Talabaga talabalik guvohnomasi hamda reyting daftarchasi beriladi.
O想DSMI Nukus filialiga qonunchilikda belgilangan tartibda umumiy o喪ta, o喪ta maxsus, kasb-hunar ta値imi ma値umotiga ega bo鼠gan shaxslar arizalariga binoan O想bekiston Respublikasi oliy ta値im muassasalariga talabalarni qabul qilish tartibi va qoidalariga muvofiq O想bekiston Respublikasi ta値im muassasalariga qabul qilish bo惣icha Davlat komissiyasi tomonidan test sinovlari natijalariga ko喪a to叢langan ballarning reyting tizimi bo惣icha amalga oshiriladi.
Filialga qabul barcha uchun (ham grantlar, ham to鼠ov-kontrakt bo惣icha) teng huquqlilik, yagona qabul qoidalari va yagona tanlov asosida amalga oshirilib, test sinovlarida eng yuqori ball to叢lagan abituriyentlarning davlat grantlari bo惣icha birinchi navbatda qabul qilinish huquqi ta知inlanadi. Qolgan abituriyentlar test ballari reytingi asosida belgilangan to鼠ov-kontrakt kvotalari doirasida qabul qilinish huquqiga egadirlar. Qonunchilikka muvofiq test sinovlarisiz muayyan imtiyoz asosida ham o倉ishga qabul qilish kafolatlanadi.
Aktyorlik, rejissyorlik va operatorlik yo創alishining o想iga xos kasbiy xususiyatlaridan kelib chiqib, ushbu ta値im yo創alishlariga aqliy, jismoniy va ruhiy nosog鼠om, nogiron shaxslar qabul qilinmaydi.

7. O想DSMI Nukus filialining talabalari quyidagi huquqlarga ega:

- fan, san誕t va madaniyatning, zamonaviy taraqqiyot darajasiga mos keluvchi bilimlar olish;
- filial axborot resurs markazida mavjud bo鼠gan kitoblar, davriy nashrlar, elektron ta値im vositalaridan belgilangan tartibda bepul foydalanish;
- bepul maslahatlar va tavsiyalar olish;
- auditoriyalar, ta値im jarayoniga oid vositalardan o喪natilgan tartibda bepul foydalanish;
- ta値im jarayoni samaradorligi va ta値im sifatini oshirish yuzasidan o想 taklif-mulohazalarini, tanqidiy fikrlarini belgilangan tartibda institut, dekanat va kafedra rahbariyatiga bildirishga va ularni ko喪ib chiqilishini talab qilish;
- filial miqyosida o奏kaziladigan ommaviy tadbirlarda ishtirok etish;
- ilmiy tadqiqot va ijodiy ishlarning barcha turlarida va ilmiy konferentsiyalarda qatnashishga hamda ularning natijalarini nashr etishga va bu haqda axborotlar berish;
-filialda qonuniy ravishda faoliyat yuritayotgan jamoat birlashmalariga a築o bo鼠ish va ular ishida qatnashish.
Talaba sifatli va yuqori saviyada bilim olishi, tanlagan ixtisosligi bo惣icha yuqori malakali mutaxassis bo鼠ib yetishish uchun qonun hujjatlariga zid bo鼠magan boshqa huquqlardan foydalanishga haqlidir.
Talaba o想 huquqlarini suiste知ol qilmasligi, bu huquqlardan o想ga shaxslar manfaatiga zid maqsadlarda foydalanmasligi shart.

8. Davlat grantlari bo惣icha va to鼠ov-kontrakt asosida o倉itishning ishlab chiqarishdan ajralgan holdagi shaklida ta値im olayotgan talabalar O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartib va miqdorda stipendiya bilan ta知inlanadilar.
Talabalar tegishli normativ-huquqiy hujjatlarga asosan O想bekiston Respublikasi Prezidentining Davlat stipendiyasi va Beruniy, Ibn Sino, Navoiy va Ulug礎ek nomidagi Davlat stipendiyalari, shuningdek, o倉ishga yo鼠lagan yuridik va jismoniy shaxslar tayinlagan stipendiyalarni olish huquqiga egadirlar.

9. Harbiy xizmatni o奏ash, salomatligini tiklash, homiladorlik va tug訴sh, shuningdek bolalarni parvarish qilish ta稚illari davrida talabaga O想bekiston Respublikasi Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib asosida akademik ta稚il berilishi mumkin.

10. O想bekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq kunduzgi o倉uv shaklida ta値im olayotgan talabalarga filialda o倉iyotgan vaqti davomida harbiy xizmatga chaqirish muddatini kechiktirish imkoni beriladi.

11. Ishlab chiqarishta ajralgan holda ta値im olayetgan talabalarga o遡itish bo壮h vaktlarida filialining o想ida,shuningdek,boshka joylarda ishlarga ruxsat etiladi.

12. O想DSMI Nukus filialida o想 hohishi yoki uzrli sabablarga ko喪a chetlashtirilgan talaba talabalar o倉ishini ko祖hirish, qayta tiklash va o倉ishdan chetlashtirish tartibi va qoidalari asosida qayta o倉ishga tiklanish huquqiga ega.
Ilgari filialdan ma知uriyatning tashabbusi bilan chetlashtirilgan shaxslarni barcha o倉uv shakllari bo惣icha talabalar safiga qayta tiklash to鼠ov-kontrakt asosida amalga oshiriladi.
O想DSMI Nukus filiali talabalari belgilangan tartib va qoidalar asosida boshqa oliy ta値im muassasalariga o倉ishlarini ko祖hirish (o倉ishga qayta tiklanish) huquqiga ega.

O想bekiston Respublikasi hududida ta値im faoliyatini olib borish uchun litsenziyaga ega bo鼠magan nodavlat oliy ta値im muassasalari va boshqa mamlakatlar oliy ta値im muassasalarining filiallari (markazlar, bo鼠imlar, o倉uv-maslahat punktlari va boshqalar)dan talabalarni O想DSMI Nukus filialiga o倉ishini ko祖hirish (o倉ishga tiklash) mumkin emas.
Talabalar o倉ishini bir oliy ta値im muassasasidan boshqasiga ko祖hirish, qayta tiklash va o倉ishdan chetlashtirish tartibi va qoidalari O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

13. O想DSMI Nukus filiali talabalari oliy ta値imning ta値im dasturlari va o倉uv rejasida nazarda tutilgan bilimlarni egallashlari, topshiriqlarning barcha turlarini belgilangan muddatda bajarishlari zarur hamda O想DSMI Nukus filiali Nizomiga, Ichki tartib qoidalariga rioya etishlari shart.
O想bekiston Respublikasi Hukumati qarorlarida nazarda tutilgan hollardan tashqari, talabalarni o倉ish vaqti hisobidan ta値im jarayoni bilan bog鼠iq bo鼠magan ishlarga jalb etish man etiladi.

14. Ushbu Nizom va filialning Ichki tartib qoidalarida nazarda tutilgan majburiyatlarni buzgani taqdirda talabaga nisbatan quyidagi intizomiy jazo choralari ko喪iladi: hayfsan hamda talabalar safidan chetlatish. Talaba oliy ta値im muassasasidan quyidagi hollarda chetlashtiriャliャshi mumkin:

a) o想 hohishiga binoan;
b) o倉ishning boshqa ta値im mussasasiga ko祖hirilishi munosaャbaャti bilan;
v) salomatligi tufayli (tibbiy komissiyasi ma値umotャnoャmaャsi asosida);
g) akademik o想lashtira olmaganligi (qarzdorligi) uchun;
d) o倉uv intizomini va filialining ichki tartib-qoidaャlaャriャni buzganligi uchun; ye) bir semestr davomida darslarni uzrli sabablarsiz 74 soatdan ortiq qoldirganligi sababli;
j) o倉ish uchun belgilangan to鼠ov o想 vaqtida amalga oshirilmaganligi sababli (to鼠ov-kontrakt bo惣icha tahsil olayotganlar uchun);
z) talaba sud tomonidan ozodlikdan mahrum etilganligi munosabati bilan;
i) vafot etganligi sababli.
Filial ma知uriyati tashabbusi bilan talabalarni o倉ishdan chetlashtirish filial kasaba uyushmasining yozma roziligini inobatga olgan holda (kasaba uyushmasi a築osi bo鼠gan talabalar uchun) amalga oshiriladi. Shuningdek, talaba mazkur Qoidalarning 14-bandi 電 kichik bandiga ko喪a chetlashtirilayotgan holda, filialning 適amolot yoshlar ijtimoiy harakati boshlang訴ch tashkiloti bilan ham kelishilishi mumkin.
Intizomiy jazoga tortilgan talaba o想iga qo鼠lanilgan jazo chorasining qonuniyligi va adolatliligi yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda norozilik bildirishi mumkin.
Talabaga nisbatan qo鼠lanilgan intizomiy jazo yuzasidan ma値umot uning shaxsiy yig僧a jildida saqlanadi.
Intizomiy jazolar talabalarning kasallik yoki ta稚ilda bo鼠gan vaqti hisobga olinmagan holda hatti - harakat aniqlangandan so創g bir oydan va hatti-harakat sodir etilganidan so創g olti oydan kechiktirilmay qo鼠laniladi. Talabalar kasallik paytida, akademik ta稚il yoki homiladorlik va tug訴sh holati bilan bog鼠iq bo鼠gan ta稚il paytlarda talabalar safidan chetlashtirish mumkin emas.
Kasallik payti talaba (yoki uning ota-onasi) ariza va tegishli ma値umotnomalar bilan, odatda, bir haftadan kechiktirilmasdan institutga ma値um qilinadi.

15. O想DSMI Nukus filialida ta値im ishlab chiqarishdan ajralgan holda amalga oshiriladi.
Filialning professor - o倉ituvchilari tarkibi, o遡uv-yordamchi va ma知uriy-xo阻alik xodimlari (personali)

16. O想DSMI Nukus filialida professor-o倉ituvchilar tarkibi, ilmiy xodimlar, muhandislik - texnika, ma知uriy - xo阻alik, ishlab chiqarish, o倉uv - yordamchi va boshqa xizmatchilar lavozimlari mavjud.
Professor-o倉ituvchilar tarkibiga kafedra mudiri, professor, dotsent, katta o倉ituvchi, o倉ituvchi, assistent lavozimlari kiradi.

17. Professor-o倉ituvchilar tarkibidagi lavozimlarni egallash O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 16 fevral 20 - sonli qarori bilan tasdiqlangan 徹liy ta値im muassasalariga pedagog xodimlarni tanlov asosida ishga qabul qilish tartibi to組喪isida gi Nizomga muvofiq tanlov asosida mehnat shartnomasi bo惣icha amalga oshiriladi.
O想bekiston Respublikasi Prezidentining 1992 yil 9 mart F-137-sonli farmoyishiga muvofiq filialning direktor o喪inbosarlari, direktor tavsiyasiga ko喪a O想bekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tomonidan O想bekiston Davlat san誕t va madaniyat instituti rahbariyati bilan kelishilgan holda tayinlanadi.

18. O想DSMI Nukus filialining professor-o倉ituvchilar tarkibi va ilmiy xodimlari quyidagi huquqlarga ega:

- belgilangan tartibda filial Ilmiy Kengashiga saylash va saylanish;
- filialning faoliyatiga taalluqli masalalarni muhokama qilishda ishtirok etish;
- filialning axborot-resurs markazi, o倉uv, ilmiy va ijodiy bo鼠inmalarning xizmatlaridan, shuningdek, ijtimoiy-maishiy, tibbiy va boshqa bo鼠imlar xizmatidan jamoa shartnomasiga muvofiq foydalanish;
- o倉itishning uslub va vositalarini tanlash, o倉uv va ilmiy jarayonning yuqori sifatini ta知inlovchi ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish;
- filial ma知uriyatining buyruq va farmoyishlari yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda murojaat qilish;
- qonunchilikda belgilangan tartibda tanlovlarda qatnashish, lavozimlarni egallash;
- o想lari ishlayotgan kafedra,tashqari boshqa kafedra, tashkilotlarda o喪indoshlik asosida ishlash (asosiy ish joyi bilan kelishilgan holda);
- xorijiy hamkasblarning sohaga doir ilmiy va o倉uv-uslubiy adabiyotlari bilan tanishish va ular bilan fikr almashish;
- o想 fani bo惣icha sifatli darsliklar va o倉uv qo鼠lanmalar tayyorlash;
- nazariy bilimlarini amaliy tajribasini, ilmiy tadqiqot olib borish uslubini, pedagogik mahoratini takomillashtirib borish;
- talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
- grantlar, ilmiy loyihalar, xo阻alik shartnomalarida ishtirok etish;
- O想bekiston Respublikasining ta値im sohasiga oid qonunchiligida belgilangan boshqa huquqlardan foydalanish.

19. O想DSMI Nukus filiali professor-o倉ituvchilar tarkibi va ilmiy xodimlarining majburiyatlari quyidagilardan iborat:

- ta値im to組喪isidagi qonunchilik, mehnat va texnologiya intizomi, filial Nizomi, Ichki mehnat tartibi qoidalariga qat段y rioya qilish;
-o想ining xizmat vazifalarini vijdonan bajarish va o倉ituvchilik sha地iga dog tushirmaslik;
- ish jarayonida muloqat qiladigan filial xodimlari, talabalari va boshqa shaxslar bilan hushfe値 munosabatda bo鼠ish;
- ish beruvchining qonuniy farmoyishlarini bajarish, har yili tasdiqlanadigan shaxsiy reja asosida o倉uv-uslubiy, ilmiy va ma地aviy-ma池ifiy ishlarni o想 vaqtida va sifatli bajarish, xususan:
a) o倉uv yuklamalari hajmini, o倉uv-uslubiy, ilmiy o倉uv-tashkiliy ishlarni tasdiqlangan shaxsiy reja asosida bajarish va ma地aviy-ma池ifiy ishlarda ishtirok etish;
b) darslik, o倉uv qo鼠lanma tayyorlash, o倉uv adabiyotlar, ilmiy maqolalar, monografiyalar yozish;
v) tarbiyaviy ishlarni olib borish, talabalar bilan ma地aviy-ma池ifiy ishlarda bevosita ishtirok etish, shu jumladan darsdan tashqari vaqtlarda o奏kaziladigan tadbirlarda;
d) Ilmiy kengash tomonidan tasdiqlangan kafedra ilmiy mavzularida ishtirok etish;
ye) o想 malakasini muntazam ravishda oshirish;
- mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik texnikasi va ishlab chiqarish sanitariyasiga doir qoidalariga rioya qilish;
- filialning mol-mulkini avaylash, undan oqilona foydalanish;
- ish beruvchiga bevosita yetkazilgan xaqiqiy moddiy zararni qoplash;
- filial jamoatchilik ishlarida qatnashish;
- pedagogik va ilmiy jarayonning samaradorligini ta知inlash;
- zamonaviy talablar darajasida ta値im oluvchilarning tanlagan yo創alishi (mutaxassisligi) bo惣icha yuksak kasbiy tayyorgarlikni, mehnatga bo鼠gan qobiliyatni shakllantirish;
- chet tili va axborot texnologiyalaridan savodxonligini oshirib borish;
- ta値im oluvchilarda mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik, ijodiy qobiliyatni shakllantirish;
- 填stoz-shogird tizimida ishtirok etib, o想iga biriktirilgan shogirdlar bilan ilmiy, ma地aviy-ma池ifiy, tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish;
- o想ining odobi, madaniyati, ma地aviy saviyasi bilan o喪nak bo鼠ish;
- kiyinish madaniyatiga rioya etish;
- respublikada amalga oshirilayotgan islohotlar va jahonda ro惣 berayotgan yangiliklardan xabardor bo鼠ish;
- filial, kafedra tomonidan tashkil etiladigan madaniy, ma地aviy, ma池ifiy tadbirlarda faol ishtirok etish;
- o想i o倉itadigan fan dasturini muntazam fan va texnika yutuqlari asosida boyitib borish;
- darslarni yuqori saviyada o奏ish;
- fan yo創alishiga tegishli yangi manbalarni topish va ular bilan talabalarni tanishtirib borish;
- har o倉uv yili boshlangunga qadar o想i o倉itadigan
fan(lar)ning ishchi o倉uv dasturi, kalendar rejasi va reyting
nazoratlari jadvalini ishlab chiqish va kafedra majlisida
tasdiqlash;
- reyting nazorat turlarini o想 vaqtida o奏kazish;
- talabalar bilimini xolisona baholash;
- yangi pedagogik texnologiyalarni dars jarayonida qo鼠lash;
- ilmiy salohiyat va pedagogik mahoratini oshirish;
- talabalar ilmiy-tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
- oliy ta値im tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarda
faol qatnashish;
20. Filial professor-o倉ituvchi xodimlarining chet el xizmat safarlari Vazirlikning 13.04.05y. 81-sonli buyrug訴 bilan tasdiqlangan 徹想bekiston Respublikasi oliy ta値im muassasalaridan xorijiy safarlarga borish tartibi to組喪isida gi muvaqqat Yo喪iqnoma asosida amalga oshiriladi.(O想DSMI bilan kelishilgan holda)
21. O想DSMI Nukus filialining professor-o倉ituvchilari tarkibi uch yilda kamida bir marotaba malakasini oshirish kafolatini ta知inlaydi.
22. O想DSMI Nukus filialning ma知uriy-xo阻alik, muhandislik-texnika, o倉uv-yordamchi va boshqa xizmat xodimlarining huquq va majburiyatlari filialning Ichki tartib-qoidalari va lavozim yo喪iqnomalari bilan belgilanadi.

IV. O倉uv-tarbiyaviy va ilmiy-metodik ishlar

23. O想DSMI Nukus filiali quyidagi yo創alish va mutaxassisliklar bo惣icha oliy ta値im dasturlarini amalga oshiradi:

1) Oliy ta値im (bakalavriat):

a) ishlab chiqarishdan ajralgan holda (bakalavriat) o倉uv shakli yo創alishlar nomlari:
- 5150300 - Aktyorlik san誕ti (turlari bo惣icha)
- 5150400 - Rejissyorlik (turlari bo惣icha)
- 5151400 - Texnogen san誕ti (turlari bo惣icha)

24. O想DSMI Nukus filiali ta値imning asosiy ta値im dasturlarini ikki bosqichda amalga oshiradi: bakalavriat.
Bakalavriat - ta値im yo創alishi bo惣icha fundamental va amaliy bilimlar beruvchi, o倉ish muddati 4 yildan kam bo鼠magan tayanch oliy ta値imdir.
Bakalavr dasturini tugatgan bitiruvchilarga davlat attestatsiyasi yakunlari bo惣icha ta値im yo創alishi bo惣icha ォbakalavrサ darajasi beriladi hamda davlat namunasidagi diplom topshiriladi.

Bakalavr davlat namunasidagi diplom uning egalariga kasbiy faoliat bilan shug爽llanish yoki tanlangan ta値im yo創alishga va mutaxassisligiga muvofiq ta値im muassalarining navbatdagi bosqichlarida o倉ishni davom ettirish huquqini beradi.
Magistratura - yo創alishning muayyan mutaxassisligi bo惣icha fundamental va amaliy bilimlar beruvchi, bakalavriat negizida, o倉ish muddati 2 yildan kam bo鼠magan oliy ta値imdir.
Magistr dasturini tugatgan bitiruvchilarga davlat attestatsiyasi yakunlari bo惣icha tayyorlangan muayyan mutaxassislik bo惣icha ォmagistrサ darajasi beriladi va davlat namunasidagi diplom topshiriladi.
Bakalavr va magistrlik davlat namunasidagi diplom uning egalariga kasbiy faoliyat bilan shug爽llanish yoki tanlangan ta値im yo創alishiga va mutaxassisligiga muvofiq ta値im muassasalarining navbatdagi bosqichlarida o倉ishni davom ettirish huquqini beradi.
Oliy ta値imning turli bosqichida asosiy ta値im dasturlari bo惣icha dastlabki ta値im olish, ikkinchi oliy ta値im olish sifatida qaralmaydi.

25. O想DSMI Nukus filialida ta値im jarayonini tashkil etish tayanch oliy ta値im muassasasi tomonidan ishlab chiqiladigan va o喪natilgan tartibda tasdiqlanadigan o倉uv rejalari va fanlarning dasturlari, filial direktori (o倉uv ishlari bo惣icha direktor o喪inbosari) tomonidan tasdiqlangan yillik kalendar o倉uv jadvali hamda mashg爽lotlar jadvali bilan tartibga solinadi.
Ta値im jarayonini maqsadli yo創altirish yo鼠i bilan tashkil etish, ya地i ta値im shakllari, uslub va vositalarni tanlash yo鼠i bilan institut talabalariga oliy ta値imning asosiy kasbiy ta値im dasturlarini o想lashtirish uchun zaruriy sharoitlar yaratib beriladi.
Ta値im-tarbiya jarayonining birligi davlat ta値im standartlari bilan ta知inlanadi. Filialning gumanitar va ijtimoiy - iqtisodiy fanlari kafedralari, ma地aviy-ma池ifiy va sport bo組訴nlariga, talabalar va boshqa jamoatchilik tashkilotlariga, rahbarlik qilish va ularning faoliyatini muvofiqlashtirib borish ma地aviy-axloqiy tarbiya masalalari bo惣icha direktor o喪inbosari tomonidan amalga oshiriladi.

26. O想DSMI Nukus filialida o倉uv mashg爽lotlarining quyidagi asosiy turlari belgilangan: ma池uza, konsultatsiya, seminar, amaliy mashg爽lot, mahorat darsi, laboratoriya ishi, yakka mashg爽lot (amaliy ijrochilik bilan bog鼠iq bo鼠gan san誕t yo創alishlarida), nazorat ishi, test, kollokvium, mustaqil ish, amaliyot, kurs loyihasi (kurs ishi), bakalavrlik bitiruv malakaviy ishi.
Auditoriya mashg爽lotlarining bir juftligi uchun 80 daqiqalik vaqt belgilanadi. O倉uv mashg爽lotlari orasidagi tanaffus kamida 10 daqiqa bo鼠adi.
Ta値im va tarbiya olib boriladigan tillar: o想bek hamda koraqalpok tillari hisoblanadi.

27. O想DSMI Nukus filialida kadrlar tayyorlash ishlab chiqarishdan ajralgan holda olib boriladi.
Oliy ta値imning asosiy kasbiy ta値im dasturi doirasida ta値im olishning barcha shakllari uchun o喪natilgan tartibda ishlab chiqilgan va 徹想standart agentligida davlat ro惣xatidan o奏kazilgan davlat ta値im standarti qo鼠laniladi.

28. O想DSMI Nukus filialida o倉uv yili ikki semestrga bo鼠inadi va uning har birida talabalarning o想lashtirishi reyting nazorati shaklida olib boriladi.
O想lashtiruvchi talabalarni kursdan kursga o奏kazish o遡uv ishlari bo惣icha direktor o喪inbosari tavsiyasiga binoan direktor buyrug訴 bilan amalga oshiriladi. Talabalarni kursdan kursga shartli o奏kazish mumkin emas.
Oliy ta値imning ta値im dasturlarini o想lashtirish, Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi tomonidan tasdiqlangan va Adliya vazirligidan davlat ro惣xatidan o奏kazilgan 徹liy ta値im muassasalari talabalari bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to組喪isida gi Nizomga muvofiq tartibga solinadi, 徹想bekiston Respublikasi oliy ta値im muassasalari bitiruvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasi to組喪isida gi Nizomga asosan bitiruvchilarning yakuniy attestatsiyasi bilan tugallanadi.

29. O想DSMI Nukus filialida o倉itishning zamonaviy shakl va metodlari, ilg双r pedagogika, innovatsiya va axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron axborot resuruslari, jumladan, Internetdan keng foydalangan holda, ta値im jarayonining yuqori darajada olib borilishini ta知inlash hisobiga mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishga yo創altirilgan ilmiy-uslubiy ishlar amalga oshiriladi.

V. Oliy ta値im muassasasining tarkibi

30. O想DSMI Nukus filialining tarkibiga quyidagilar kiradi:

a) Ijtimoiy fanlar va san誕tshunoslik kafedrasi:
b) Rejisserlik va akterlik maxorati kafedrasi:

- Axborot-resurs markazi
- Hisobxona
- Ekspluatatsiya-xo阻alik xizmati
- Kantselyariya va arxiv
- Kadrlar bo鼠imi
- Monitoring va ichki inspektsiya bo鼠imi
- Axborot-texnologiyalari markazi
- O倉uv bo鼠imi

VI. Oliy ta値im muassasasini boshqarish

31. O想DSMI Nukus filialini boshqarish O想bekiston Respublikasi qonunchiligi hamda ushbu Nizomga muvofiq yakka rahbarlik va filialining Ilmiy kengashi, Vasiylar kengashi orqali jamoatchilik boshqaruvini uyg爽nlashtirish tamoyili asosida amalga oshiriladi.

32. O想DSMI Nukus filialini bevosita boshqarish O想bekiston Respublikasi Prezidentning 1992 yil 9 mart 137-f farmoyishida belgilangan tartib asosida tayinlanadigan direktor tomonidan amalga oshiriladi.
Direktor filial faoliyatiga, shuningdek, filialning Ichki tartib qoidalari, Oliy ta値im to組喪isidagi Nizom hamda mazkur Nizomda belgilangan majburiyatlar uchun to鼠a mas置ldir.

Direktor O想bekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq filial nomidan ish olib boradi, barcha idoralar, muassasalar, korxonalarda uning vakili sifatida qatnashadi, filialning mol-mulkiga ma痴ullik qiladi, shartnomalar tuzadi, ishonchnomalar beradi, bank muassasalarida filialning hisob raqamlarini ochadi, moliyaviy mablag鼠ardan o喪natilgan tartibda foydalanish bo惣icha farmoyishlar beradi.

Filial direktori vakolati doirasida:
- filialning barcha xodimlari, talabalari va boshqa ta値im olayotganlar uchun majburiy bo鼠gan buyruqlar chiqaradi va topshiriqlar beradi;
- filial direktor o喪inbosari lavozimiga nomzodlarni tavsiya etadi va direktor o喪inbosarlari vazifalari hamda mas置liyatlarini belgilaydi;
- filial xodimlari va xizmatchilarini, shuningdek ilmiy-pedagogik xodimlarini O想bekiston Respublikasi mehnat qonunchiligi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda ishga olish va bo壮hatishni amalga oshiradi;
- filial xodimlarining lavozim maoshlariga har oylik ustamalar va qo壮himchalarni belgilaydi;
- kasaba uyushma qo僧itasi yoki filialning boshqa vakolatli organi bilan kelishgan holda Ichki tartib qoidalarini tasdiqlaydi;
- filialning amaldagi qonun hujjatlari yoki Vazirlikning normativ-huquqiy hujjatlari buzilgan holda chiqarilgan buyruqlarini bekor qiladi;
- filialda Namunaviy shtat birliklariga muvofiq ajratilgan mablag鼠ar hamda ish haqi fondi, tasdiqlangan filial xodimlarining soni va lavozim maoshlari, tarif setkasi doirasida filial professor - o倉ituvchilari tarkibi va filial xodimlarining shtat birligini tasdiqlaydi hamda lavozim maoshlarini belgilaydi;
Filial direktoriga o想i ishlayotgan filialda va undan tashqarida haq to鼠anadigan boshqa rahbarlik lavozimida (ilmiy va ilmiy - metodik rahbarlikdan tashqari) o喪indoshlik bo惣icha ishlashga ruxsat etilmaydi. Direktor o想 vazifalarini o喪indoshlik bo惣icha bajarishi mumkin emas.

33. 徹liy ta値im to組喪isida gi Nizomga muvofiq O想DSMI Nukus filialida filial faoliyatining asosiy masalalarini ko喪ish uchun Ilmiy Kengash tashkil etiladi.
Ilmiy Kengash tarkibiga direktor kiradi va Ilmiy Kengash raisi hisoblanadi, direktor o喪inbosarlari, kafedralar mudirlari, shuningdek, talabalar va filial xodimlari kasaba uyushmasi kengashi vakillari kiradi. Filial Ilmiy Kengashning boshqa a築olari umumiy majlisda yashirin ovoz berish yo鼠i bilan saylanadi. Professor-o倉ituvchilar tarkibidan Ilmiy Kengashga saylanadiganlar soni direktor buyrug訴 bilan belgilanadi.
Ilmiy Kengashning vakolati, uni saylash va faoliyat yuritish tartibi ta値imni boshqarish bo惣icha vakolatli davlat organi tomonidan tasdiqlangan 徹liy ta値im muassasasining Ilmiy Kengashi to組喪isida gi Nizom bilan belgilanadi.

34. O想DSMI Nukus filialida Vasiylar kengashi filialning boshqaruvchi jamoatchilik organi hisoblanadi. Uning tarkibiga muassis-vazirliklar, mahalliy hokimiyat, ishbilarmon doiralar, jamoatchilik tashkilotlari, jamg疎rma va vasiylar, boshqa ta値im muassassalarining vakillari kiradi.
Vasiylar kengashining tarkibi, vakolatlari, shakllantirish tarkibi va faoliyati 天asiylar kengashi to組喪isida gi Nizom bilan belgilanadi.

35. O想DSMI Nukus filialida kasaba uyushmalari va boshqa jamoatchilik tashkilotlari faoliyat ko喪satadi. Talabalar va xodimlar manfaatlarini himoyalashni ta値im va fan kasaba uyushmalari hamda ularning filialda saylangan organlari amalga oshiradi. Talabalar va xodimlar vakolat organlarining huquqlari va ularga nisbatan filial ma知uriyatining majburiyatlari kasaba uyushmasi va jamoatchilik tashkilotlari nizomlarida ifoda etiladi.
Amaldagi nizomlarga muvofiq O想DSMI Nukus filialida ilmiy va ixtiyoriy jamiyatlar, ilmiy-uslubiy, ilmiy-texnik kengashlar va komissiyalar, yosh olimlar kengashi va boshqalar tashkil etilishi mumkin.
Filial direktori va Ilmiy Kengash o想 faoliyatida filial jamoatchilik tashkilotlarining tavsiyalarini ko喪ib chiqadi va o想 faoliyatlarida ularni hisobga oladi.

36. Kafedra faolatida O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan Nizomga muvofiq tanlov asosida filialning Ilmiy Kengashi tomonidan saylanadigan mudir rahbarlik qiladi(O想DSMI bilan kelishilgan holda)
Kafedra mudirining vakolatlari va kafedra faoliyatining tartibi 徹liy ta値im muassasasining kafedrasi to組喪isida gi Nizom bilan belgilanadi.

VII. Moliya - xo阻alik faoliyati va moddiy-texnik baza


37. O想DSMI Nukus filialiga ushbu Nizomda nazarda tutilgan faoliyatni amalga oshirish maqsadida operativ boshqarish huquqi bilan davlat (ta痴ischi) tomonidan binolar, inshootlar, mulkiy majmualar, oliy ta値im muassasasining pasportiga muvofiq asbob-uskunalar, shuningdek iste知ol, ijtimoiy, madaniy va boshqa maqsadlar uchun zarur bo鼠gan mulklar biriktiriladi.

O想DSMI Nukus filiali faqat Qorakalpog訴ston Respublikasi Vazirlar Kengashining farmoyishi asosida davlat tasarrufidan chiqariladigan va xususiylashtiriladigan ob'yektlar qatoriga kiritilgan.

O想DSMI Nukus filialiga ajratilgan yer uchastkalari filialga muddatsiz tekin foydalanish uchun biriktirilgan.

38. O想DSMI Nukus filiali jismoniy va yuridik shaxslardan sovg疎, hadya yoki vasiyat bo惣icha berilgan pul mablag鼠ari, mol-mulk va boshqa mulkiy ob'yektlarga, filial faoliyatining samarasi hisoblangan intellektual va ijodiy mahsulotlarga, shuningdek o想 faoliyati orqali oladigan daromadlar va bu daromadlar hisobidan sotib olinadigan mulkiy ob'yektlarga egalik qilish huquqiga ega.

39. O想DSMI Nukus filiali mol-mulkni ijaraga oluvchi va mol-mulkni ijaraga beruvchi sifatida faoliyat ko喪satish huquqiga ega. O想bekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan 泥avlat mulkini ijaraga berish tartibi to組喪isida gi Nizomga muvofiq oliy ta値im muassasasi o想iga biriktirilgan ijaraga berilishi qonun hujjatlariga zid bo鼠magan binolar, inshootlar va ularning qismlari, asbob-uskunalar, transport vositalari shaklidagi davlat mulki va boshqa mol-mulklarni Kengashning roziligi bilan belgilangan narxlar bo惣icha ijaraga berishni amalga oshiradi.
Ijara haqi sifatida olingan mablag鼠ar ta値im jarayonini ta知inlash va uni rivojlantirish uchun foydalaniladi.

40. O想DSMI Nukus filialining ta値im faoliyatini moliyaviy ta知inlash davlat grantlari asosida mutaxassislar tayyorlash uchun ajratilgan byudjet mablag鼠ari, davlat tomonidan belgilangan normativlardan kelib chiqqan holda qayta tayyorlash va xodimlarning malakasini oshirish hisobiga ajratilgan mablag鼠ar, shuningdek byudjetdan tashqari mablag鼠ar, jumladan talabalar va tinglovchilarni o倉itish uchun belgilangan tartibda olingan to鼠ov-shartnoma asosidagi mablag鼠ar hisobiga amalga oshiriladi.

41. O想DSMI Nukus filialining asosiy faoliyatiga zarar yetmaydigan tartibda ta値im va boshqa sohalarda pullik xizmat faoliyatini amalga oshirishi, bu maqsadda studiya, pulli kurslar, to組araklar, firma va boshqa tuzilmalar tashkil qilishi mumkin. Filial shug爽llanadigan tadbirkorlik faoliyati mazkur Nizomda belgilangan vazifalarga mos kelishi kerak.
Filial o想 mulki bilan xo阻alik jamiyatlari va shirkatlarning ustav jamg疎rmasida qatnashish, pullik ta値im xizmatlari, konsultatsiyalar va boshqa xizmatlar uchun narxlarni belgilash, soliq va qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa majburiy to鼠ovlardan so創g qolgan daromadni mustaqil tasarruf etish huquqiga ega.
Filial O想bekiston Respublikasi qonunchiligiga hamda mazkur Nizomga zid bo鼠magan shartnomalarni tuzish, majburiyatlar va boshqa shartlarni belgilash bo惣icha masalalarni mustaqil hal qiladi.

42. O想DSMI Nukus filialida lavozim maoshlari mehnat shartnomasi (bitimi) tuzilayotganda 徹liy ta値im muassasalari xodimlari mehnatiga haq to鼠ash to組喪isida gi Nizom va mehnatga haq to鼠ashning yagona tarif setkasiga muvofiq belgilanadi. Filial xodimiga lavozim maoshi (stavka), o想 funktsional vazifalarni hamda mehnat shartnomasida nazarda tutilgan ishlarni bajarganligi uchun to鼠anadi. Qo壮himcha maosh, ustama va boshqa moddiy rag礎atlantirish tadbirlarining hajmini filial mustaqil, ish haqi fondi doirasida qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda va hajmda belgilaydi.
Belgilangan maoshlar attestatsiya natijasiga ko喪a faqat uni oshirish maqsadida qayta ko喪ib chiqilishi mumkin.

43. O想DSMI Nukus filialida tashkil etilgan jamoat tashkilotlariga faoliyat ko喪satishlari uchun zarur bo鼠gan xonalarni ajratadi va ularni tozalashni tashkil etadi.
Filial qoshida tibbiy - sanitar muassasasi faoliyat ko喪satib, unga isitish, yoritish va suv ta知inoti bilan taminlangan xonalar ajratiladi.
Filialning tegishli binolarini ta知irlash, rekonstruktsiya qilish yoki yangilarini qurish, ularning moliyaviy ta知inoti qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

VIII. Xalqaro hamkorlik

44. O想DSMI Nukus filiali O想bekiston Respublikasi 典a値im to組喪isida波i Qonunining 33-moddasiga muvofiq ta値im muammolari yuzasidan xalqaro hamkorlikda ishtirok etadilar, chet davlatlarning tegishli o倉uv yurtlari bilan bevosita aloqalar o喪natish, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ular bilan qo壮hma o倉uv yurtlari tashkil etish huquqiga ega.

Chet el fuqarolarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, filial ilmiy - pedagogik xodimlarining O想bekiston Respublikasi hududidan tashqarida o倉ituvchilik va ilmiy - tadqiqotchilik ishlari davlatlararo organining xorijiy davlatlarning ta値imni boshqarish bo惣icha tegishli organlari orasidagi shartnomalar, shuningdek, O想DSMI Nukus filialining qonunchilikka muvofiq chet el fuqarolari va xorijiy yuridik shaxslar bilan bevosita tuzgan shartnomalari asosida amalga oshiriladi.

45. O想DSMI Nukus filiali quyidagi huquqlarga ega:

- xalqaro nodavlat tashkilotlarga kirish;
- O想bekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari deb qaralishi mumkin bo鼠magan, xorijiy sheriklar bilan hamkorlikdagi faoliyat to組喪isida belgilangan tartib asosida shartnomalar tuzish;
- xorijiy sheriklar ishtirokida filialning tarkibiy bo鼠inmalari (markazlar, laboratoriyalar, texnik saroylar va boshqa bo鼠inmalar)ni qonunchilikda ko想da tutilgan tartibda tashkil etish;

46. O想DSMI Nukus filiali O想bekiston Respublikasining qonunchiligiga muvofiq ushbu Nizomda nazarda tutilgan va 典a値im to組喪isida波i qonuni hamda 適adrlar tayyorlash milliy dasturi播a belgilangan vazifalarni bajarishga, shuningdek xalqaro aloqalarni rivojlantirishga yo創altirilgan tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug爽llanish huquqiga ega.

47. O想DSMI Nukus filialining tashqi iqtisodiy faoliyatidan tushgan valyuta, moddiy tushumlari qonunchilikka binoan uning Nizomida belgilangan faoliyatini ta知inlash uchun ishlatiladi.

IX. Yakuniy qoidalar

48. O想DSMI Nukus filiali O想bekiston Respublikasining qonunchiligida belgilangan tartibda qo惣idagilarga javob beradi:

- o想 vakolatiga kiritilgan vazifalarni bajarmaganligi;
- ta値im jarayonida o倉uv reja va jadvallarga muvofiq ta値im dasturlari hajmini to鼠iq bajarmaganligi;
- ta値im jarayoni vaqtida filialda ta値im oluvchilar va xodimlarining hayoti va sog鼠ig訴;
- ta値im oluvchilar va filial xodimlarining huquq va erkinliklarning buzilganligi;
- O想bekiston Respublikasining qonunchiligida nazarda tutilgan boshqa hatti-harakatlar.

49. O想DSMI Nukus filiali O想bekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartib asosida qayta tashkil qilinishi yoki tugatilishi mumkin.

50. Filialning Nizomi 泥avlat oliy ta値im muassasasining Namunaviy Ustavi da belgilangan tavsiyalarni inobatga olgan holda ishlab chiqildi.
Filial tomonidan ishlab chiqilgan ushbu Nizom O想bekiston davlat san誕t va madaniyat instituti rektori tomonidan tasdiqlanib, o喪natilgan tartibda davlat ro惣xatidan o奏kazilgandan boshlab kuchga kiradi.

Filialning Nizomiga o想gartirish yoki qo壮himchalar kiritish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
Sana: 17.02.2016, 12:12
Tizimga kirish

Moodle

Tavsiya etilgan saytlar
Kalendar
«    ム褊碣 2018    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930