Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi
Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi
Ozbekiston davlat sanat va madaniyat instituti Nukus filiali "Rejissorlik va aktyorlik maxorati" kafedrasi mudiri,
Urazimbetova Lizaxan Taspolatovna
Telefonlar: +998913924352
faks: (8361)224-14-10
E-mail:


O'zbekistan ma'mleketlik ko'rkem o'ner ha'm ma'deniyat instituti No'kis filiali Rejissyo'rliq ha'm aktyo'rliq sheberligi kafedrasinda so'n'gi jillari islengen jumislar haqqinda

MAGLUWMAT

Xalkimizdin milliy ma'deniyatin, ko'rkem o'nerin elede rawajlandiriw, bul tarawlarda qa'biletli jaslardi o'qitip, maman qa'nigelerdi tayarlap shigariw maksetinde O'zbekistan Respublikasi Prezidentinin' 2008-jil 28-apreldegi 845-sanli karari menen O'zbekistan ma'mleketlik ko'rkem o'ner ha'm ma'deniyat instituti No'kis filialinin ashiliwi u'lken bir tariyxiy waqiya bo'ldi. Endi ko'rkem-O'nerge kizigiwshi talantli jaslarimiz paytaxtimizda bilim aliw imkaniyatina iye bo'ldi. Bul jaslarimiz ushin umitilmas wakiya, xalkimizdin' ko'rkem-o'nerge qizigiwshiligin elede arttiriw, biyta'kirar ma'deniyatimizdi ja'nede rawajlandiriw, teatr kino, televidenie, radioda jetik qa'niygelerdi ko'plep tayarlaw jo'lindagi u'lken bir qa'dem bo'lip tabiladi.
Prezidentimizdin' 2012-jil 4-iyundegi 1771-sanli qarari menen filialimiz O'zbekistan ma'mleketlik ko'rkem-o'ner ha'm ma'deniyat instituti No'kis filiali bo'lip qayta sho'lkemlestirildi.
l Filial ashilgan jilda eki qa'niygelikke 25-student qabillangan bo'lsa, ha'zirgi uakitta bul bilim da'rgayinda 124-student Aktyo'rlik, Rejissyo'rlik, Kino',telivedenie ha'm radio' ses rejisserlig, Ma'deniyat ha'm ko'rkem-o'ner mekemelerin sho'lkemlestirio' ha'm basqariw, Fo'lklo'r-etno'grafik ja'ma'a'tlerin baskariw Vo'kal ja'ma'a'tlerin basqariw Televidenie ha'm radio rejissyo'rligi Quwirshaq teatr akterligi siyaqli jo'nelisler bo'yinsha qa'niygelik sirlarin u'yrenbekte.
2011-2012 o'kiw jilinda filialimizda eki qa'niygelik: drama teatri ha'm kino' aktyorligi so'nday-aq saxna ha'm ko'rkem-o'ner dramaturgiyasi qa'niygeligi bo'yinsha tun'gish qarligashlar pitkerip shikti. Qaralpaqstanga Respublikasina xizmet ko'rsetken ko'rkem-o'ner gayratkeri Berdibay O'tebaev ha'm Nixo'l siyliginin' laureati, Qaraqalpaqstan Respublikasina xizmet ko'rsetken artist Sarbinaz Annaqulo'valardin' basshiliginda saxnalastirilgan qa'niygelik diplo'm spektaklleri Jan Batist Mo'lerdin' Skapennin' hiylesi Nasrulla Qo'bilo'vtin' Uyim atli saxnaliq shigarmalari ma'mleketlik attestatsiya ko'missiyasi ha'm ken' ja'miyetshilik ta'repinen jo'qari baxalandi. Bu'gingi ku'nde da'slepki qarligashlarimizdan Bahadir Razimbeto'v, Altinay Berdibaeva, A'lisher Ermambeto'v ha'm tagi baskalar O'z qa'niygelikleri bo'yinsha respublikamizdin' teatrlari ha'm ma'deniyat mekemelerinde jemisli miynet etpekte.

Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi

Muzikali teatr aktyo'rligi bo'limi O'zbekistan Respublikasina xizmet ko'rsetken artist Maryash Ismaylo'vanin basshiliginda A.Sagareli, G.Kanchelidin' Xanuma ha'm agali-inili Grimmlerdin' Bremen sazendeleri spektakllerin saxnalastirip O'zlerinin' aktyo'rliq sheberliklerin ko'rsetti. Bul bo'lim Tashkent qalasinda o'tkerilgen Studentler do'retio'shiligi festivalina Xanuma spektakli menen qatnasip Jildin' en' jaqsi saxnaliq do'retpesi no'minatsiyasin jenip aliwga miyasar boldi.Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi

Ko'rkem-o'ner taniw jurnalistikasi qa'niygeligin pitkeriwshi studentlerde qaraqalpaq ko'rkem o'neri bo'yinsha ha'r qiyli temada diplom jumislarin tabisli jaqlap shiqti.
Filial student jaslari tiyanaqli bilim aliw menen bir katarda respublika ko'lemindegi festivallarga da belsene qatnasip, jaqsi na'tiyjelerge erisip kelmekte. KO'rkem-O'ner tanio' jurnalistikasi bo'liminin' pitkeriwshileri Darixa Darusheva ha'm Anar Jaqsimurato'valar tek gana jurnalistika bagdarinda qa'lem terbetip qo'ymastan, dramaturgiyada da o'zlerin sinap ko'rip O'kinish, So'n'gi pushayman, Qirsiq qo'raz siyaqli do'retpeleri menen xaliq teatrlari festivallarina qatnasip siyli o'rinlardi algan bo'lsa, usi qa'niygeliktin' tagi bir pitkerio'shilerinen Gulmira Palo'ano'va, Durdana Usnatdino'va, Ta'rbiya Seytnazaro'va, Ziyada Saparo'valar Respublikalik ilimiy-teo'riyalik ko'nferensiyalarda o'zlerinin' ilimiy maqalalari menen qatnasip o'zlerinin' ilimiy ta'repten jetiskenliklerin ko'rsettti. Studentlerimiz Respublika ko'leminde o'tkerilip kiyatirgan Nao'riz, Ga'rezsizlik bayramlarina, so'nday-aq Jalgizsan' sen muqaddes Watan tan'lao'ina belsene katnasip o'z do'retiwshilik qa'biletlerin ha'r ta'repleme kO'rsetip kelmekte. Ma'selen, Muzikali teatr aktyo'rligi bo'liminin' 3-kurs studentleri Inabat Jumaniyazo'va, Gulyo'r Annaklicheva, Injayim Ko'mekbaevalar Nawriz Ga'rezsizlik bayramlarinin' ko'nsert bagdarlamalarinda qatnasip tamashago'ylerdin' algislarina sazawar bo'lip kelmekte. Usi bo'limnin' studenti Islam Maxamadiyaro'v bo'lsa Respublikaliq Atajan Xudayshukuro'v atindagi tanlao'da qatnasip, 3-o'rindi jen'ip alio'ga miyasar bo'ldi. Bul da bo'lsa filialimizda do'retio'shilik jumislarga ayiriqsha itibar qaratilip atirganinan derek beredi.
Televidenie ha'm radio' rejissyo'rligi bo'limi studentleri kurs basshisi Bektileo' Nizamatdino'v ta'repinen saxnalastirilgan Abdulla Tajibaevtin Artist spektakli menen Urgensh qalasinda o'tkerilgen Talabalar baxori festivalina qatnasip, birinshi o'rindi jenip alio'ga miyasar bo'ldi. Drama teatri rejissyo'rligi bo'limi studentleri O'zbekistan xaliq artisti Najimatdin An'satbaevtin' basshiliginda diplo'm aldi jumisi ushin SHangitbaev ha'm Bayseyito'vlardin' U'sh bo'ydaq muzikali spektaklin tabisli saxnalastirdi. Muzikali teatr aktyo'rligi xam Muzikali teatr rejissyo'rligi bo'limleri studentleri bo'lsa O'zbekistan xaliq artisti Mirzagul Sapaeva ha'm Qaraqalpaqstanga xizmet kO'rsetken artist Sa'rsenbay Uzaqbaevlardin' basshiliklarinda diplo'm aldi spektaklleri u'stinde qizgin jumis alip barmaqta.

Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi

Drama teatr ha'm kino' aktyo'rligi bo'liminin' 4-kurs studentleri o'qitio'shi Amangeldi Kudaynazaro'vtin' basshiliginda yapo'n dramaturgi Dzuindzi Kinosito'nin' Tirna pa'rleri atli diplo'm aldi spektaklin saxnalastirip yapo'n dramaturgiyasi u'lgilerin qaraqalpaq saxnasina alip kirdi, bunin' O'zi qaraqalpaq ko'rkem o'nerindegi u'lken bir burilis bo'ldi dep to'liq isenim menen ayta alamiz.
Karaqalpaq ma'mleketlik quo'irshaq teatrinda kafedra o'qitio'shisi K.Qalilaev Quwirshaq teatr aktyo'rligi jo'nelisi talabalari menen rus dramaturgi S.Mixalko'vtin' U'sh to'ray atli ertek pesasi, Oqitiw'shi M.Xo'jano'vanin' Do'stin'nan tap, J.Xo'jano'vning Ma'rtlik penen jao'izliq atli eki bo'limli ertek pesalari saxnalastirildi.
Estrada akterligi bo'liminin' studentleri oqitiwshi Lizaxan Urazmbetovanin' rejisserliginda belgili rus dramaturgi A.P.CHexo'v
shigarmalari tiykarinda Du'nyaga ko'rinbes ko'z jaslar, Astan-kesten, Sudtan aldin'gi tu'n atli benefis-diplo'm spektaklin saxnalastirip o'zlerinin' akterliq sheberliklerinin' jo'qari da'rejede ekenligin tagi bir ma'rtebe da'liylledi. So'nday-aq jas lramaturg A.Ismailo'vtin' Tebirenbes ju'rekler atli spektakli de tamashago'yler ta'repinen jaksi ku'tip alinip, bul spektaklde ko'terilgen mashqalalar o'zinin' zamanago'yligi menen ha'r bir ju'rekti tebirentip, teatrga jan'a bir jilli samal alip kelgendey bo'ldi.

Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi

Spektakl Studentler do'retio'shiligi festivalia qatnasip Salamat bala jilina arnalgan jildin' en jaqsi spektakli no'minatsiyasin jenip alio'ga miyasar bo'ldi.
Filialda Kino, televidenie ha'm radio' ses rejissyo'rligi bo'liminin' birinshi, ekinshi, u'shinshi studentleri o'qitiwshi Ka'ramatdin Zaretdinov basshiliginda Ses rejissyo'rligi sheberligi, Akustika tiykarlari pa'nlerinen teren' bilim alip kelmekte. Ul bo'limlerdin' studentleri keleshekte ses rejissyo'ri qa'niygesi bo'lip jetisiw ushin, respublikamizda o'tkerilip atirgan respublikaliq ko'lemdegi ko'nsert bagdarlamalarinda qatnasip ta'jiriybe to'plamaqta.
2015 jili Aktyo'rliq ko'rkem-o'neri jo'nelisinin' Kuwirshak teatri aktyo'rligi bo'liminin' studentleri J.Xo'jano'vtin' Aqquw haqqinda an'iz atli diplom spektaklin, Drama ham kino' aktyo'rligi jo'nelisinin' A.Qudaynazarov basshiliginda SHekspirdin' Gamlet spektakllerin saxnalastirdi
Aktyor ushin kerekli bo'lgan Vokal, jeke ko'siqshiliq pa'nlerinen O'zbekstanga xizmet ko'rsetken artisler To'libek Xo'janazaro'v, Eliza Aytniyazo'va, Ro'za Kutekeevalar studentlerge qo'siqshiliq tarao'inin' tilsim sirlarin jaliqpastan u'yretip kelmekte. Saxna ha'reketi Saxna gu'resi, Pantamimo', O'yin o'neri pa'nlerinen ta'jiriybeli ustazlardan Jo'ldasbay Turdimurato'v bo'lajaq qa'niygelerge ka'sip sirlarin u'yretpekte.

Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi

2013-2014 jili filialimizda jana jo'nelisler Ma'deniyat ha'm ko'rkem-o'ner mekemelerin baskariw ha'm sho'lkemlestiriw ha'm Fo'lklo'r etnografik ja'ma'a'tlerin baskariw bo'limleri ashiliw menen filialimizdin' imkaniyatlari ja'ne de artti.
Filialda ilim-izerlew jumislarina da ayriqsha itibar qaratilip kelinbekte. Keleshekte ko'rkem-o'nerimizdi ilimpaz qa'nigeler menen to'liqtirip bariw basli waziypamizdin biri bo'lip esaplanadi. Usi maqsette filialda 2014-jil 24-yanvarda Ga'rezsizlik jillarindagi teatr-o'nerinin' rawajlaniwi atamasinda, 2014-jil 29-aprelde Teatr o'nerinde dramaturgiya mashqalalari, 2015jil yanvar ayinda Aximbet baqsi ha'm baqsishiliq mektebi temasinda Respublika ko'leminde ilimiy-a'meliy ko'nferensiya, 2015 jil 25-aprelda Xaliq do'retpelerin u'yreniw temasinda respublika ko'leminde ilmiy-ameliy ko'nferensiyalar o'tkerildi..
2015 jildin' 26-27 noyabr kunlari Xaliq ao'izeki do'retio'shiligi milliy ha'm uliwma insaniy qa'diriyatlar sistemasinda xaliq arliq ko'nferensiyada Rejissyo'rlik va aktyo'rlik maxo'rati kafedrasi o'qitiwshisi J.Turdimurato'v ha'm Fo'lklo'r-etno'grafik ja'ma'atlerin basqariw qaniygeligi 3-kurs studenti G.Nuratdino'valar qatnasti..
Studentlerimiz Qaraqalpaqstan telekenali arqali ko'rsetiletugin Mu'na'sibet Erkin pikir Meni tu'sin Bilim ring Muzika sirlari teleo'yinlarga ha'm Juwapkershilikke na'zer atamasindagi qo'rsetiwlerge belsene katnasip, o'zlerinin' bilimin, qa'biletlerin ha'm sheberliklerin ko'rsetip kelmekte.
Berdaq atindagi qaraqalpaq ma'mlekelik muzikali teatrinda saxnalastirilgan Tumaris operasina filial studentleri qatnasip, operanin' jo'qari professional da'rejede shigiwina o'zlerinin' salmaqli u'leslerin qo'sti.
Filial studentleri ruwxiyliq jumislarinda da o'zlerinin' jetiskenliklerin ha'r ta'repleme ko'rsetip kelmekte. Ma'selen, jo'qari o'qiw o'rinlari arasinda o'tkerilgen Tafakkur sinawlari tan'lawinda studentlerimiz o'z sheberlikleri menen 3-o'rindi iyelegen bo'lsa, Kitapxanlar bayrami tan'lawinin' SHigarmalardan jaratilgan saxna ko'rinisi jo'nelisi bo'yinsha 1- o'rindi aliwga miyasar bo'ldi. Bul da bo'lsa studentlerdin' akterliq sheberliginin' jo'qari da'rejede ekenin ko'rsetip turipti.
Uliwma alganda filialimiz ma'mleketimizdin' jaslarga ta'lim-ta'rbiya beriw bo'yinsha alip barip atirgan siyasatin qo'llap-quwatlap o'ni ja'ne de rawajlandiriw bo'yinsha ha'mde do'retiwshi jaslardi zaman menen ten' qa'dem taslawga, olardi jarqin keleshegimizdin' ken' gu'zarina qaray niq qa'dem taslawga bagdarlawda tinimsiz miynet ete beredi.

2015-2016 oqiw jilinda, oqiw, ilimiy-metodikaliq, ilimiy- izertlew, sholkemlestiriw, ruwxiyliq-agartiwshiliq isleri kafedranin kompleks is rejesi tiykarinda alip barildi.
Kafedrada 22 professor-oqitiwshilar sonnan, 13 tiykargi shtatda sonnan, 1-stavkada 12, 0,5-stavkada 2,(sonnan 1-professor,2-dotsent, 1-aga okitiwshi,1-kaf,basligi. 9-assistent oqitiwshi)
Kosa islewshi 0,5 stavkada -7, 0.25 stavkada -2 okitiwshi jumis alip barmaqta. (sonnan, 1 dotsent, 2 professor qosa islewshi, 1 dotsent qosa islewshi, 1 aga oqitiwshi, 20 -assistent oqitiwshi jumis alip barmaqta, olar ozlerine tiyisli panlerden leksiya, seminar ham ameliy hamde jeke sabaqlarin oqitip kiyatir.
Ozbekistan Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2012 jil 4 iyundagi PQ 1771-sanli Ozbekistan mamleketlik korkem oner ham madeniyat institutin sholkemlestiriw haqqindagi qararinda belgilengen qararinda belgilengen waziypalardi izbe-izlik penen orinlanip atir.
Kafedrada ashiq sabaqlar ham oz-ara sabaqlardi otkeriw kestesi islep shigilgan ham keste tiykarinda ashiq sabaqlar otkerildi .
Kafedrada oqitilatugin panlerden oz-betinshe ham kurs jumislari waktinda alindi.. Joqari oqiw orinlarinda studentler bilimin qadagalaw ham bahalaw reyting sistemasi haqqindagi Nizam tiykarinda studentler bilimi bahalanip atir. Araliq, shegeraliq, juwmaqlawshi qadagalaw ushin har bir pannen test sorawlari islep shigilgan. Reyting korikke doretiwshilik isler korsetildi.

Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi

3-Estrada aktyorligi Majburiy tawip J.B.Moler
Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi
Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi
Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi

Altin gilt A.Tolstoy
Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi
Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi
Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi
Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi
Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi
Rejissorlik va aktyorlik maxorati kafedrasi

Jamila CH.Aytmatov 4-kurs Muzikali teatr rejissyorligi J.Ilawatdinovanin rejissyorliq jumisi Adasqanlar 4-kurs Muzikali teatr rejissyorligi A.Otepbergenovtin rejissyorliq jumisi

2015-2016 oqiw jilinda belgilengen panlerden studentler barliq panlerden juwmaqlawshi reyting qadagalaw jumislarin tapsirdi,baxalar koyildi.
Doretiwshilik jumislardan: 1-kurslar Muzikali kompozitsiyalar, massaliq etyudlar, buyimlardi janlandiriw xammde sistema elementlerine kurilgan xar kiyli etyudlardi korsetti.
2-muzikali teatr aktyorligi, A.S.Pushkinnin Tas miyman, G.Musirepov -Koza korpesh-Bayan suliw, G.Gulam- Tashbalta ashiq spektakllerinen korinisler korsetti.
2-kurs- Televidenie xam radio rejissyorligi Servantestin Don Kixot,Ay tutilgan tunde shigarmalarinan uzindiler koydi.
3-kurs Estrada aktyorligi J.B.Molerdin Majburiy tawip diplom aldi spektaklin ,3-kurs estrada massalik tamashalar rejissyorligi kursi studentleri A.S Pushkinnin 287-jillik yubileyine Aleko spektaklin korsetti.
4-kurs Muzikali teatr aktyorligi studentleri J.Xojanovtikurs Muzikali teatr aktyorligi studentleri J.Xojanovtin Konsinin kiz diplom spetaklin MAK xam ken jamiytshilikke tapsirdi.
Sana: 19.02.2016, 07:53
Tizimga kirish

Moodle

Tavsiya etilgan saytlar
Kalendar
«     2018    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930