Aта-аналар менен ушырасыў
Ушырасыў кешесин филиал директоры П.Палуаниязов алып барды. Жыйналғанларды елимиздиң ғәрезсизлик байрамы ҳәм жаңа 2018/2019-оқыў жылының басланыўы менен бирге жаңа оқыўға қәдем таслап атырған абитуриент жаслардың студентлер қатарына қосылыўы мененде қутлықлаў тилеклерин билдирди. Сондай-ақ филиалымыздың илимий дәрежеси 38% (пайызды) қурағанлығын ҳәм бул жоқарғы кѳрсеткишлерге ийе болыў менен бара-бар екенлигин атап ѳтти. Ҳәзирги күнде бир қанша жетискеншиликлерге ерисип атырған талабаларымыз бар олардан: Б.Отарбаев, М.Жиемуратова, М.Алланазаров, Ш.Тажимуратова, А.Қолқанатовларды атап ѳтиў орынлы.
Режиссура ҳәм актёр шеберлиги кафедрасы профессоры Н.Аңсатбаев – шығып сѳйлеп, жыйналған ата-аналарды байрам менен қутлықлады ҳәм институтымызда оқыў барысын бир қанша мысаллар менен келтирип ѳтти. Бул дәргай Биринши Президентимиз И.А.Каримов тарепинен ашылыўы, қарақалпақ халқының талантлы перзентлери ушын кѳркем ѳнер ҳәм мәденият институты филиалының ашылыўы бул үлкен итибар болып есапланады. Соның менен бир катарда елимизге танықлы болған жазыўшы, шайыр ҳам журналистлердиң туўылган күнлерин белгилеў олардың басып ѳткен жолларын жасларға кеңнен тарқатыў жумыслары жақсы жолға қойылған. Расындада тарийхын билмеген халық ҳеш қандай жетискенликлерге, жеңислерге ерисе алмайды. Сол себепли жасларымызға олардың дѳртиушилин таныстырыў үлкен тәрбиялық характерге ийе болып есапланады.
Режиссура ҳәм актёр шеберлиги кафедрасы доценти С.Балтаниязов – шығып сѳйлеп, оқыў бул дәргайда еки мезгилде алып барылатуғынлығы ҳәм соның менен бир қатарда жеке сабақлары кѳпке созылып кетиўлери ҳәм олардың аўқатланыў режими бузылып кетпеўи ушын олардың аўқатланыўынада иләжы болса итибар қаратыў зәрүрлигин айтып ѳтти. Себеби дурыс аўқатланыў ден-саўлықтың бузылыўының алдын алады.
О.Қаллибеков (ата-ана) - шығып сѳйлеп, буннан бир неше жыллар бурын театрға инимди алып келип бул бала артист болмақшы екен деп белгили устазларға тапсырып, сол бала усы жердиң биринши директоры болған еди. Мине арадан неше жыллар ѳтип ѳзимниң ақлық балам оқыўға тапсырып, бул жерде оқыў несип еткен екен Мен буннан жүдә куўанышлыман. Иләйым бул оқыў орнынан оқып питкерип шыққан кадрлар халқымызға белгили болып шыққай. Жақсы-жақсы жеңислерге ерискей. Дурыс, халықтың алдында жүретуғын инсанлар болғаннан кейин халық оның солеген сѳзине, кийген кийимине қарайды. Соның ушында биринши мәселе болып есапланады.
Тыңланды З.Бекбергенова (ата-ана) – шығып сѳйлеп, мен ата-аналар атынан үлкен миннетдаршылық билдиремен. Себеби мен әпиўыйы баслаўыш класс муғаллимимен, қызымның талантын сезип, оның қәбилиетин баҳалап, оқыўға кириўине себепши болдыңыз. Әдиллик болды, ҳеш қандай қолайсыз жағдайлар болмады. Таңгы саат 5.00 ден баслап, Мойнақ районынан ата-аналар менен ушырасыў болады дегеннен ѳз миннетдаршылығымды билдирейин ҳәм сол жерде қаралатуғын мәселелерди ортақласайын деп келе бердим. Қуда қәлесе қызым оқыўды питкерип болып Мойнақ районының мәдений раўажланыўына ѳз үлесин қосады деп исенимин билдирди.
Aта-аналар менен ушырасыў
Aта-аналар менен ушырасыў
Aта-аналар менен ушырасыў
Aта-аналар менен ушырасыў
Aта-аналар менен ушырасыў
Aта-аналар менен ушырасыў
Aта-аналар менен ушырасыў
Aта-аналар менен ушырасыў
Aта-аналар менен ушырасыў
Sana: 04.09.2018, 07:36
Tizimga kirish

Moodle

Tavsiya etilgan saytlar
Kalendar
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930