1. +998-61-224-29-02 / fart_info@edu.uz
  2. +998-97-788-94-55 / fart-info@exat.uz
uzdsminf

ТУЎЫЛҒАН ЖЕР ИЛҲАМЫ

Avtor: ÓzMKÓMI Nókis filialı baspasóz xızmeti
Gruppa: Maqalalar
Sáne: 26.08.2021

Ўатан инсанның киндик қаны тамған топырақ, оны кәмалға келтиретуғын, өмирине мазмун-мәни бағышлайтуғын теберик мәкан. Ол ата-бабаларымыздан әўладларға қалатуғын уллы мийрас, ең әзиз естелик. Ана Ўатан ушын қаншадан-қанша мәртлер жаўға қарсы қылыш көтерип, жанын пидә еткен. Шайырлар болса Ана Ўатан тәбиятынан, гөззаллықларынан илҳам алып, Ўатанымызды көклерге көтериўши қосықларын дөретип келмекте. Бундай қосықлар жас әўладтың Ана Ўатанымызды таныўында, Ўатанға деген сүйиспеншилик, қәдирлеў, ҳадал хызмет етиў сыяқлы туйғылардың қәлиплесиўинде үлкен әҳмийетке ийе.

    Өзбекстан қаҳарманы И.Юсуповтың ўатан, туўылған жер ҳаққындағы қосықлары қарақалпақ далаларының тәбиятын, өзине тән өзгешеликлерин, халқымыздың үрп-әдетин, миймандослық пазыйлетин ашып бериўши бийбаҳа дөретпелерден есапланады. Бул шығармаларды оқып, инсан ҳақыйқый дүр, маржанды қолына алып, оған ийелик еткениндей, өзинде ана Ўатанға деген илаҳий инсаныйлық пазыйлетлери тасқынлайды. Мәселен:

Туўаласаң десе маған жүз ирет,

Тек те усы жерде туўылар едим.

Жалаң аяқ май топырақты шаңғытып,

Барлық соқпағыңнан жуўырар едим.

Бурқып аққан ылай суўын Әмиўдиң,

Жүзлериме сүртип, жуўынар едим.

Бунда терең тамыр урған терекпен,

Ўатан-маған мен-Ўатанға керекпен.

     Ҳәр қандай шараятта да ҳақыйқый инсан баласы өз туўған елин таслап, яки оннан ўаз кешип кете алмайды. Ҳақыйқый инсан өз Ана топырағын қәдирлеген инсан деп тәриплейди. Шайыр «Тырналар» қосығында:

Мен ҳәм сиздей Ана журттан безигип,

Неге кеталмайман айтың тырналар.

Сондай-ақ:

Қулан шөлин сүйер, қызғыш уясын,

Адам елин сүймес байлығы ушын.

Сүйер оны Ўатан болғаны ушын,

Азатлық ҳәм Ўатан ең уллы байлық.

-деп Ана Ўатанға тәрип береди.

    Ўатанын жырламаған дүньяда бирде-бир шайыр болмаса керек. Себеби, олар туўылған жерден илҳам алып қосықлар дөретеди. Туўылған жер, Ўатан болса бизиң анамыз сыяқлы қәдирли.

Гөззал Өтепбергенова

 77