Ерте турмыс қурыўдың алдын алыўға бағышланды

Жаслар арасында ерте турмыс қурыўдың алдын алыў, оның унамсыз ҳәм аўыр ақыбетлери бойынша кең түрде түсиник бериў оғада әҳмийетли есапланады. Усы бағдардағы түсиник жумыслары Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалында да алып барылды.

Өткерилген илажда Факультет ҳаял қызлар басланғыш шөлкеми жетекшиси С.Файзуллаева 1-курс студентлери арасында ерте турмыс қурыўдың алдын алыў, шаңараклық машқалалар ҳәм физиологиялық жақтан толық жетилиспеген ҳәм руўхый жақтан таяр болмаған жасларда ерте турмыс қурыўдың унамсыз тәсирлери, бул бойынша халық арасында ушырасып атырған унамсыз ҳадийселер бойынша кең түрде түсиник берди.

– Айтып өтиў орынлы, сонғы жыллары, жаслар арасында бундай жағдайлар ана ғурлым азайды. Деген менен, халық арасында қызлардың ерте турмысқа шығып кетиўи, ер балалардың шаңарак ҳаққында толық түсиникке, ең баслысы жуўапкершиликке ийе болмай турып, турмыс қурыў жағдайлары да ушырасып турыпты. Өкинишли тәрепи, ерте ҳәмиледарлық себепли өмирден көз жумып атырған аналар, шаңарақларда ажырасыўлар сыяқлы унамсыз жағдайлар елшилик арасында ушырасып атырғаны да бар гәп. Жаслар арасында бул теманың сөз етилиўи өз актуаллығын ҳеш ўақытта да жойтпайды. Сонлықтан, бундай илажлардын өткерилип турылыўы мақсетке муўапық есапланады, – дейди Факультет ҳаял қызлар басланғыш шөлкеми жетекшиси С.Файзуллаева.

Илаж даўамында қатнасыўшылар өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

 59 

Skip to content