Кекселер бәрҳәма итибарда

Халқымыз әзелден кексе әўлад ўәкиллерин ҳүрметлеп, оларды барқулла ардақлап келген. Жасы үлкен қариялардың ҳалынан хабар алып турыў, олардың ҳал-жағдайын сорап, кеўлин көтериў халқымыздың ең ағла пазыйлетлеринен саналады.

Жақында Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы Жаслар менен ислесиў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими баслығы О.Кдирниязова студент-жаслар менен биргеликте Гүлайша Есемуратованың ҳалынан хабар алды.

Гүлайша Есемуратова қарақалпақ әдебиятының раўажланыўына өзиниң салмақлы үлесин қосқан, қарақалпақ прозасының белгили ўәкиллериниң бири, Қарақалпақстан халық жазыўшысы, пидайы жаслар устазы есапланады.

Айтып өтиў орынлы, Қарақалпақстан халық жазыўшысы Г.Есемуратова дәслеп, «Муҳаббат ойыншық емес» деп аталған гүрриңи менен кирип келген болса, «Айдай қыз», «Арыўлар», «Жийрен», «Дүўдендеги дәптер» сыяқлы ири прозалық топламлары менен халқымыз кеўлинен орын алды. Көпшилик шығармалары «Шығармаларының көп томлығы»нда баслып шыкты. Жазыўшының «Жийрен» повести қаракалпақ прозасының табысы сыпатында жергиликли илимпазлар тәрепинен унамлы баҳаланды.

– 91 жасты қарсы алыўына қарамай, Гүлайша апа елеге шекем гүрриңшил. Өткен дәўир ишинде басынан өткерген қызықлы ўақыяларын еслеп, дөретиўшилик етиўге еле де қуштарлық сөнбегенлигин айтады, – дейди Жаслар менен ислесиў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими баслығы О.Кдирниязова. – Жасы үлкен әўлад ўәкиллерин ҳәмийше ардақлаўымыз, олардың ҳалынан хабар алып турыўымыз керек. Өз дәўириниң ҳақы       йқый жанкүйерлери ҳәм пидайы мийнеткешлери еле де дыққат-итибарда екенлигин сезиниўи ушын олардың кеўлин сорап, хабар алып турсақ оларға дерген ҳүрметимизди, жемисли мийнетлери ушын миннетдаршылығымызды билдирген боламыз. Халқымыз руўхый дүньясын байытыўда үлес қосқан ҳәм прозалық қунлы шығармалары менен әдебиятымызда өз орнына ийе Гүлайша Есемуратова филиал тәрепинен көрсетилип атырған итибардан кеўли көтерилип, жасларға өз ақыл-нәсиятларын берди.

ӨзМКӨМИ Нөкис филиалы Баспасөз хизмети

 58 

Skip to content