МЕКТЕП ПИТКЕРИЎШИЛЕРИНЕ ҲАҚ ЖОЛ ТИЛЕДИ

Артта қалмақтасаң жаслығым!
Мектеп дǝргайын тǝрик етип кетиў,
Мен ушын азапдур азап.
Журегимди езер аўыр бир қыйнақ,
Себеби, шалынбақта соңғы қоңыраў. 

Ɵмирди ағып баратырған суўға мегзетемиз. Себеби, ўақыт сол суў сыяқлы артқа қайтпайды. Мине бугин 25-май питкериўшилер күни. Ɵз ана мектебинен хошласыў аңсат емес. Себеби, 11 жыл даўамында ўстазларынан илим ҳǝм билим сырларын үйренип, оларды өз анасындай көрип баўыр басып қалады.

Бугин Кегейли районындағы 16-санлы улыўма билим бериў мектебинде «Соңғы қоңыраў» кешеси болып өтти. Кешеде «Социал-гуманитар пәнлер» кафедрасы оқытыўшысы А.Утепбергенова, «Халық дөретиўшилиги» кафедрасы доценти Г.Ахымбетова ҳǝм Ы.Мояновлар шығып сөйлеп, Президентимиздиң мектеп питкериўши жасларына жоллаған кутлықлаўын оқып еситтирди ҳәм жоқары окыў орынларына кирип, елимиздиң гүллеп раўажланыўына үлес қосатуғын маман кадрлар болып жетилисиўине тилеклеслик билдирди.

Мектеп питкериўшилери келген мийманларға өзлериниң тайярлаған концерт бағдарламасын қойып берди. 1-класс оқыўшыларына питкериўшилер тǝрепинен естелик саўғалары тапсырылды. Кеше жыйналғанларға өзгеше заўық бағышлады.

Бийбисара Жартыбаева,

Рабиға Сәрсенбаева,

ҚМУ «Мәлимлеме хызмети ҳәм жәмийетшилик пенен байланыслар» тәлим бағдары 1-курс студентлери.

 107 

Skip to content