ЖЕТИСКЕНЛИК ЖАҢА ТАЛПЫНЫСЛАРҒА ЖЕТЕЛЕЙДИ

 Миллий мəдениятымыз ҳəм көркем-өнеримиз халқымыз турмысының ажыралмас бир бөлеги.  Халқымыз бенен бирге жасаўшы мəдений өнеримиздиң ең гөззал көриниси, жоқары шыңы.  Əсирлер даўамында миллий сазымызды байытып киятырған дуўтар, қобыз ҳаўазы бүгинги күнде де əҳмийетин, өз қунын жойтпай киятыр. Əсиресе, бақсы-жыраўларымыз лапызы менен уйғынласқан əжайып дөретпелер кеўиллерге өтмиштен саза бергендей болады.

      Халықаралық фольклор фестиваллары ҳəм фольклор өнери шөлкемлери халықаралық кеңесиниң СIOFF Бас ассамблеясының  қарарына муўапық Россия федерациясының Башқуртстан Республикасында ҳəр төрт жылда бир мəрте болып өтетуғын VI жəҳəн фольклориадасы усы жылы 3-10-июль күнлери болып өтти. Бул халықаралық илажға дүньяның 38 мəмлекети өзиниң фольклор ансамбллери ҳəм көркем өнер шеберлери қатнасты.

VI дүнья  фольклориадаға Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кеңесиниң қоллап-қуўатлаўы менен «Айқулаш» қарақалпақ мəмлекетлик миллий фольклор  ансамбли жəмəəти менен бирге Өзбекстан мəмлекетлик көркем өнер ҳəм мəденият институты Нөкис филиалы «Халық дөретиўшилиги» кафедрасы доценти, Қарақалпақстан халық бақсысы Гүлбахар Ахымбетова да қарақалпақ миллий қосық атқарыўшылығы бойынша қатнасып қайтты. Башқуртстанның Уфа қаласында өткерилген дүнья халықларының фольклор фестивалында Қарақалпақстан көркем өнер шеберлери миллий мазмунға ийе нағыслы кийимлерден баслап, шоқ қосықлар, ырғағы тартымлы намалар, ҳеш бир халыққа уқсамайтуғын ойынлары көпшиликтиң итибарын тартты. Атап айтқанда, «Айқулаш» жəмəəтиниң шығыўлары, бақсы Г.Ахымбетованың атқарыўындағы қосықлары фестиваль қатнасыўшыларының дыққатын өзине тарта алды. Илаж соңында сыйлықлаў мəресими болып өтти. Бунда кəсиплесимиз Гүлбахар Ахымбетованың «Еллерим барды» қосығы ең жақсы рекорд дəрежедеги қосық деп табылды ҳəм диплом менен сыйлықланды. Сонша мəмлекетлер ишинен бундай нəтийжеге ерисиў де үлкен жетискенлик. Инсан өзи таңлаған кəсибинен камал таўып, оның жемисин татса, жəмəəтинде де абырай-мəртебеге ериссе, оның бахты менен қуўанышы өз алдына. Қолына дуўтарды услағаннан-ақ кеўлиниң илҳамшысы болған бул өнер оған аллаталаның берген сыйы.

         Биз Г.Ахымбетованы жетискенлиги менен қутлықлап, буннан да үлкен табысларға ерисе бериўин, лапызына бəлент пəрўаз, халық алғысына бəрҳа мияссар болып жүре бериўине тилеклеспиз.

 Г.Өтепбергенова.

 60 

Skip to content