ҲӘР БИРИМИЗДИҢ САЛАМАТЛЫҒЫМЫЗ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА

Ҳүрметли профессор-оқытыўшылар, әзиз студент-жаслар!

Ҳəр бир инсан өзин ҳəм жақынларын қорғаў зəрүрлиги бүгинги жағдайда тийкарғы ўазыйпалардан саналады. Дүнья жəмийетшилигине унамсыз тəсирин тийгизип атырған короновирус инфекциясынан қорғаныў  ҳәр биримизден үлкен жуўапкершиликти талап етпекте.

Усы күнлерде өзимизди қорғайтуғын бирден-бир жол – емлениў,  вакцина алыў илажларына белсене қатнасыў. Балалығымыздан усы жасымызға шекем қанша вакциналарды медицина хызметкерлери усынысына бола қабыл етип, усындай кеселликлер қəўипинен қорғанып жасап атырмыз.

Ҳəзирги ўақытта пүткил дүнья халқына, жəмийетимизге қəўип салып атырған «Covid-19» кеселлигинен шетлеп өтиў ямаса жеңиў тек ғана вакциналар арқалы екенлигин бәршемиз аңлап жетиўимиз тийис.

Сонлықтан, бийпәрўалыққа жол қоймай, шаншыў илажларына белсене қатнасып, жаңа оқыў жылын ҳəммемиз аман-есенликте баслап алғаймыз.

Биринши байлық – денсаўлық. «Денсаўлықтың қəдирин бил, қəсте болмастан бурын» дегениндей ҳәр биримиздиң саламатлығымыз өз қолымызда екен, денсаўлығымызға бийпәрўа болмайық.

Ҳүрмет пенен

Аманжол Аяпов,

Өзбекстан мəмлекетлик көркем өнер ҳəм мəденият институты Нөкис филиалы директоры, филология илимлери кандидаты.

 69 

Skip to content